:: OP Praha Adaptabilita :: CZ.2.17 ::
Operační program Praha – Adaptabilita

Klíčové aktivity

1. Metodické a obsahové rozpracování výuky, logistické zajištění projektu

V úvodní klíčové aktivitě projektu (1. měsíc projektu):

 • bude detailně rozpracován výukový plán vč. časového harmonogramu;
 • budeme pokračovat v mapování potřeb a požadavků cílové skupiny, které jsme zahájili před podáním projektové žádosti. Podle výstupů této aktivity uzpůsobíme konečný obsah klíčových aktivit projektu.

Budeme využívat mj.:

 • výstupů řízených rozhovorů se zástupci cílové skupiny, realizovaných před podáním projektové žádosti (pracovníci -VaV, odborníci kliniky, studenti, celkem 25 řízených rozhovorů, které vesměs potvrdily zájem o projekt);
 • zkušenosti z předchozích grantových činností žadatele i partnera;
 • zprávy a analýzy z předchozích projektů žadatele i partnera;
 • rešeršování zahraničních i domácích publikací;
 • výstupů předchozí předběžné diskuse k obsahu a formám výuky a portálu, a to s lektory prezenční i distanční výuky a s cílovými skupinami.

Rozpracujeme metodiku prezenční i distanční vzdělávací části projektu s přednostním využitím inovativních a aktivizačních metodik (virtuální tréninky a semináře, diskuse, cvičné testy práce s portálem aj.); při výběru metodik přihlédneme ke specifikům cílových skupin, tématice projektu (mj. i práce s daty pacientů) i časové disponibilitě jednotlivých cílových skupin.

Zpracujeme rovněž:

 • metodiku tréninků práce s registrem dat,
 • lektorskou databázi pro práci s cílovou skupinou,
 • databázi cílové skupiny.

Zřídíme infoweb projektu, na který umístíme první informace pro cílovou skupinu. Logisticky vyřešíme umístění místní kanceláře žadatele, pracovní smlouvy, komunikaci mezi žadatelem a partnerem apod. Aktivity se zúčastní celý tým odborných i manažersko-administrativních pracovníků žadatele i partnera (v obsahové části s přispěním skupiny lektorů).

Výstupy aktivity

 • zpracovaný metodický základ výuky, ukončené mapování potřeb cílové skupiny, zpracovaný detailní popis výukového programu vč.časového harmonogramu,
 • zajištěná logistika projektu vč. smluv, realizovaný nákup vybavení počítači, zpracovaná lektorská databáze a datábaze cílové skupiny,
 • zřízený web projektu.

2. Zadání a zpracování technologického řešení výukového portálu

Portál plánovaný jako klíčový výstup řešení projektu bude mít zcela veřejnou část (publikační a edukační informační zdroj), dále bude obsahovat autorizovaný vstup do klinického registru a sekci pro autorizované vstupy uživatelů daného registru (analýza a prohlížení zadávaných dat). Webová aplikace umožní základní možnosti správy informací na webu bez nutnosti znalosti HTML. K dispozici bude zvláštní backoffice aplikace pro webmastera s uživatelsky jednoduchým redakčním systémem obsluhujícím všechny části webu. Na každé straně bude možno umisťovat libovolný počet odkazů na soubory ve vyhrazené repository (dokumenty PDF, XLS apod.).

Portál bude ve všech komponentách vyvíjen členy realizačního týmu, kteří působí jako zaměstnanci FN Motol, ale i na partnerském Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Webové studio IBA disponuje dostatečnými kapacitami programátorů, kodérů, grafiků i testerů schopných zpracovat internetové prezentace i náročnější webové projekty. Součástí realizace této aktivity bude bezpečnostní audit výukového portálu a registru klinických dat a zakoupení příslušné licence.

Veškeré náklady plánované na vývoj a provoz portálu po dobu realizace projektu budou realizovány přímo týmem žadatele a partnera a již v první části projektu také cílovými skupinami projektu. Realizační tým portálu vedený jeho garantem doc. Duškem zároveň zajistí i správu portálu a na něm umístěných softwarových produktů. Partner projektu a jeho dlouhodobá předchozí spolupráce s FN Motol je zárukou dlouhodobé udržitelnosti provozu portálu i po skončení projektu (vznikne stabilizovaný tým FN Motol v součinnosti s IBA, plně akademické prostředí, přímá využitelnost pro výuku i lékařskou praxi). IBA bude partnerem bez finančního příspěvku.

Licencování registru a bezpečnostní audit výukového portálu s registrem klinických dat Dg C20 jsou finančně náročnou, avšak nezbytnou součástí prací na výukovém portálu. Podrobnosti k podmínkám licencování a udělení auditu a splnění přísných požadavků na ochranu a využití registru klinických dat jsou k dispozici jednak na www.registry.cz, ale i např. na www.kolorektum.cz. Jejich získání je nezbytnou podmínkou fungování obdobných portálů  obsahujících registry klinických dat v celém lékařském a biostatistickém akademickém i aplikovaném výzkumu a v klinické praxi. Výuka práce s registry a další následné kroky jsou popsány v dalších klíčových aktivitách.

Výstupy aktivity

 • zpracované technologické řešení výukového webu vč. bezpečnostního auditu a licence

3. Obsahové zpracování výukového portálu

V rámci této aktivity bude obsahově připraven výukový portál k Dg C20, obsahující pilotní registr pacientů s touto diagnózou (jako první svého druhu v ČR). Portál bude určen všem cílovým skupinám projektu. Obsahem portálu budou tři základní komponenty:

 1. Veřejná část sloužící jako informační zdroj pro širokou veřejnost, učitele a studující. Tato část bude kromě statických informací sloužit i pro publikování elektronických edukačních materiálů a interaktivních e-learningových nástrojů pro různé cílové skupiny uživatelů (student medicíny, vzdělávající se lékař, výzkumník, učitel)
 2. Vstup do klinického registru, který bude sloužit pro sběr diagnostických dat a dat o léčbě karcinomu rekta na zapojených pracovištích. Registr bude v on-line podobě přístupný z portálu pro autorizované uživatele. Práce s registrem bude předmětem výuky cílové skupiny, a to s předpokladem dalšího šíření a praktického využívání po skončení realizace projektu.
 3. Sekci sloužící pro analýzu a prohlížení dat z registru, opět pro autorizované uživatele. Předpokladem je, že po validaci a náležitém zpracování budou z takto produkovaných dat generovány informace a učební texty umístěné následně na veřejné části portálu. Také zde je nutné předchozí proškolení cílové skupiny.

Základní verze výukového portálu, registru a metodiky práce s daty pacientů s Dg C20 budou vytvořeny v úzké spolupráci cílových skupin projektu (VaV pracovníci, studenti a doktorandi), lektorů, autorů a realizačního týmu; díky tomu budou položeny základy budoucího partnerství výzkumu a praxe při dalším rozvoji registru. Prvotní tvorba obsahu portálu bude trvat 4 měsíce, aktualizace a doplňování po zbytek projektu.

Výstupy aktivity

Základní verze registru a metodiky práce s daty pacientů s Dg C20 budou vytvořeny v úzké spolupráci obou cílových skupin projektu (VaV pracovníci, studenti a doktorandi), lektorů, autorů a realizačního týmu; díky tomu budou položeny základy budoucího partnerství při dalším rozvoji registru. Prvotní tvorba obsahu bude trvat 6 měsíců, aktualizace a doplňování po zbytek projektu.

4. Cyklus seminářů pro studenty a doktorandy

V této klíčové aktivitě bude realizován cyklus seminářů pro studenty a doktorandy lékařských fakult s aktivním zájmem o vědu a výzkum. Cyklus seminářů je rozložen na celou dobu realizace projektu a je propojen s distanční výukou formou e-learningu a s využitím autotestování. Obsahově bude zaměřen na tato stěžejní témata:

 • základy analýzy klinických dat (vč. STATISTICA for Windows),
 • základní edukace v problematice registru dat pacientů - věcná argumentace s konečným cílem získat v širší lékařské skupině podporu a spolupráci s pochopením, že kolekce odborných dat představuje v konečném důsledku nástroj kvality lékařské péče (při léčbě karcinomu rekta),
 • edukace sběru a zpracování dat do registru pacientů; nezbytnost kompletnosti zpracování dat.

Průběžné aktualizační semináře určené pro stejnou cílovou skupinu budou mít za cíl další edukaci v oblasti úpravy kolekce dat na základě získaných praktických zkušeností; závěrečná etapa výuky je chápána jako hodnotící.Zejména odborný garant poskytne v této části projektu individuální i skupinové konzultace. V této části projektu bude využito výukového portálu jako základní výukové pomůcky, ale i jako nástroje přímé aplikace výzkumných poznatků do praxe.

Metodicky budou semináře realizovány jako aktivizační, s využitím testovací verze portálu a s praktickými ukázkami práce s daty. Důraz bude kladen na průřezovost tématu (výzkum-výuka-praxe). Počítáme s účastí této cílové skupiny na praxích (viz klíčová aktivita č. 6) a na konferenci (viz klíčová aktivita 8) z důvodu posílení jejich zájmu o vědu a výzkum a jejich potenciální návaznost na lékařskou praxi.

V závěru cyklu seminářů obdrží účastníci certifikát o jeho absolvování. Za úspěšného účastníka bude považována osoba, která se zúčastnila alespoň 60 % výuky nebo méně než 60 % + úspěšné autotestování. Celkový počet hodin výuky je 300 (vč. lektorských konzultací v rozsahu cca 100 hodin individuálních konzultací a praktických ukázek). Výuky se zúčastní celkem 35 studentů. Výuka bude probíhat cyklicky od čtvrtého měsíce realizace projektu až do jeho ukončení.

Výstupy aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude 35 proškolených osob (prezenčně či distančně), z toho 35 úspěšně proškolených studentů a doktorandů se zájmem o VaV v daném oboru. Půjde o studenty a doktorandy lékařských oborů pražských lékařských fakult (1. a 2.LF UK), kteří mají pracovní úvazky ve FN Motol. Výstupem bude také část výukového portálu, jejíž tvorby se doktorandi aktivně zúčastní.

5. Cyklus odborných seminářů a distanční výuka výzkumných a VŠ pracovníků k registru Dg C20

V rámci této významné klíčové aktivity proběhne cyklus 8 odborných seminářů k registru Dg 20 (semináře pro angažované lékaře - výzkumníky a biostatistiky ve VaV), a to ve třech fázích: úvodní, realizační a hodnotící. Cyklus seminářů je rozložen na celou dobu realizace projektu a je propojen s distanční výukou formou elearningu s využitím autotestování. Obsahově bude zaměřen na tato stěžejní témata:

 • základní edukace v problematice registru dat pacientů - věcná argumentace s konečným cílem získat v širší lékařské skupině podporu a spolupráci s pochopením, že kolekce odborných dat představuje v důsledku nástroj kvality lékařské péče (při léčbě karcinomu rekta).
 • edukace sběru a zpracování dat do registru pacientů;nezbytnost kompletnosti zpracování dat.

Průběžné aktualizační semináře určené pro tuto cílovou skupinu budou mít za cíl edukaci v oblasti úpravy kolekce dat na základě získaných praktických zkušeností, závěrečná etapa výuky je chápána jako hodnotící. V této části projektu bude využito výukového portálu jako základní výukové pomůcky, ale i jako nástroje přímé aplikace výzkumných poznatků do praxe.

Metodicky budou semináře realizovány jako aktivizační, s využitím testovací verze portálu a s praktickými ukázkami práce s daty. Semináře budou mít vzhledem k charakteru účastníků (vesměs VŠ odborníků a výzkumných pracovníků) spíše podobu řízené diskuse, s četnými odkazy na dostupnou literaturu k dané problematice. Důraz bude kladen na průřezovost tématu (výzkum-výuka-praxe), zejména odborný garant v této fázi projektu poskytne řadu skupinových i individuálních konzultací.

V závěru cyklu seminářů obdrží účastníci certifikát o jeho absolvování. Za úspěšného účastníka bude považována osoba, která se zúčastnila alespoň 60 % výuky nebo úspěšného autotestování. Celkový rozsah výuky bude 500 hodin, z toho 300 hodin individuálních konzultací a praktického tréninku Aktivity se zúčastní realizační tým jako u předchozí klíčové aktivity. Aktivita bude probíhat cyklicky od třetího měsíce realizace projektu.

Výstupy aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude 100 proškolených osob-pracovníků vědy a výzkumu (prezenčně či distančně), z nich 100 úspěšně proškolených. Půjde o pracovníky vědy a výzkumu a lékaře- výzkumníky Fakultní nemocnice v Praze-Motole, zájem o účast projevilo také 18 pracovníků vědy a výzkumu 1. a 2 LF UK v Praze. Výstupem bude také část výukového portálu, jejíž tvorby se tato cílová skupina aktivně zúčastní.

6. Terénní praxe

V rámci klíčové aktivity se uskuteční terénní praxe cílových skupin k praktickým aspektům využití registru dat pacientů s Dg C 20, a to jednak na špičkových fakultních pracovištích, ale i na úrovni dalších nemocnic. Realizace praxí byla již s příslušnými pracovišti (VFN, FN Plzeň) dohodnuta. Cílem praxí je odzkoušet si získané poznatky na praktické úrovni.

Terénní praxe jsou určeny pro cílové skupiny pracovníků, kteří již prošli seminární a distanční výukou v projektu. Terénní praxe se uskuteční v několika cyklech dle časového harmonogramu. Praxí se zúčastní 7 vybraných pracovníků, zejména interních doktorandů FN Motol s aktivním zájmem o VaV v oboru.

Výstupy aktivity

Realizované terénní praxe k registru Dg C20 včetně zpracované části dat pro pilotní registr a instruktáže lékařů působících v praxi.

7. Provoz, rozšiřování a aktualizace výukového portálu

Základním principem navrhovaného řešení výukového portálu je dosáhnout maximální výtěžnosti dostupných lidských zdrojů pro výukové cíle a přitom minimalizovat zátěž na klinických pracovištích. Proto je řízení vývoje a aktualizací portálu i navrhovaného registru plánováno pouze on-line s využitím webových technologií. Samotný registr bude v prvotní verzi představovat databázi postavenou nad elektronickou dokumentací pacienta a bude on-line přístupný pro hlásící lékaře.

rovoz v prvotní verzi bude zahájen od poloviny projektu na klinickém pracovišti FN Motol a ve vybraných dalších fakultních nemocnicích současně a po validaci a testovacím zadání dat bude zahájen ostrý provoz. Jelikož zadávaná data budou využita k analýzám za účelem edukace, budou zadávány záznamy plně anonymizované, tedy bez jakýchkoli přímých i nepřímých identifikátorů konkrétního pacienta.

Provoz, aktualizace a rozšiřování portálu a registru budou plně v gesci žadatele a realizačního týmu projektu; neobejde se bez těch členů realizačního týmu, kteří souběžně působí na pracovištích žadatele i partnera. Nezbytná bude aktivní spoluúčast cílových skupin, a to zejména v části rozšiřování a aktualizací. Roční provoz výukového portálu jako stěžejní a relativně dlouhé klíčové aktivity probíhající souběžně s dalšími edukačními aktivitami projektu a za plného provozu Chirurgické kliniky jako gesčního pracoviště projektu si nepochybně vyžádá soustředěné úsilí celého realizačního týmu, což předpokládá, že v předchozím ročním období již budou vyřešeny koordinační, technologické, obsahové i výukové otázky a problémy.

Výstupy aktivity

Pilotně odzkoušený a edukačně ověřený výukový portál k Dg C20 obsahující pilotní verzi registru dat pacientů, připravený k realizaci na celonárodní úrovni. Komplexně vyškolené cílové skupiny včetně realizovaných praktických tréninků

8. Konference k projektu, závěrečná evaluace

V závěru projektu se uskuteční odborná konference s mezinárodní účastí. Konference bude určena pro pracovníky VaV působící v oboru v hlavním městě Praze, pozváni budou rovněž 3 zahraniční lektoři.Tématicky bude konference zaměřena na ústřední téma projektu, tj. budování, edukace a využití registru Dg 20 v klinické praxi; součástí konference bude prezentace poznatků z realizace projektu. V závěru konference bude uspořádána tisková konference k průběhu výstupům projektu. Předpokládáme aktivní účast zástupců cílové skupiny (vystoupení v plénu i v pracovních skupinách). Konference se uskuteční v Praze. Předpokládáme účast cca 200 osob z HMP, další účastníci budou mít možnost účasti pomocí videokonferenčního přenosu. Tento způsob účasti bude výhodný i pro osoby mimo cílovou skupinu projektu. Náklady na videokonferenční přenos nejsou z tohoto důvodu započítány mezi náklady projektu.

Aktivity se zúčastní zástupci cílové skupiny, žadatele a partnera. V závěrečné části projektu se uskuteční jeho závěrečná evaluace formou hodnotících zpráv a jejich oponentury. Evaluační zpráva z projektu bude realizována s cílem přenosu výstupů projektu celé cílové skupině projektu. Do evaluace projektu bude zapojena odborná část realizačního týmu a zástupce koordinátora, zčásti bude zapojen externí evaluátor. Zpracování evaluace je plánováno na dobu tří měsíců.

Výstupy aktivity

 • závěrečná evaluační zpráva zveřejněná na webu projektu,
 • videozáznam konference na portálu projektu,
 • soubor příspěvků z konference,
 • 200 účastníků konference.

 

 

Nahoru
brand