:: OP Praha Adaptabilita :: CZ.2.17 ::
Operační program Praha – Adaptabilita

Cílové skupiny projektu

Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a pedagogičtí pracovníci Fakultní nemocnice v Praze-Motole zabývající se problematikou chirurgie a onkochirurgie. Jde vesměs o špičkové odborníky v dané oblasti. Do cílové skupiny spadají dále výzkumní pracovníci a lékaři dalších pražských fakultních nemocnic a lékařských fakult. Účast na projektu přislíbili v předběžném šetření specialisté a VaV pracovníci VFN, FN Bulovka a 1. a 2. LF UK. Další cílovou skupinou jsou studenti a doktorandi lékařských fakult, kteří mají zájem o obor onkologie a onkochirurgie a o zapojení do výzkumných, statistických a komparativních metod v daných oborech. V souladu s podmínkami výzvy jde pouze o ty studenty a doktorandy, kteří jsou v pracovně-právním vztahu vůči žadatelské organizaci.

Cílovou skupinu představuje 100 výzkumných a odborných pracovníků a dále 35 studentů zaměstnaných ve FN Motol a v menší míře (do 30 osob) i ve výše uvedených institucích. Zájem cílové skupiny byl zjišťován metodou řízených rozhovorů realizovaných v rámci pracoviště a v průběhu výuky. Šlo o celkem 25 řízených rozhovorů vedených budoucím vedením projektu.

Respondenti:

  • jednoznačně uvítali ideu vytvoření výukového portálu k dané diagnóze jako ojedinělého edukativního nástroje s vysokou přidanou hodnotou pro klinickou praxi;
  • projevili zájem o aktivizační edukativní postupy (tréninky práce s registrem, nácviky doplňování dat do registru, postupy při ochraně dat);
  • projevili zájem o individální konzultace a distanční výuku přímo na pracovištích kliniky;
  • zejména začínající odborníci projevili zájem také o terénní praxe v dané oblasti.

Z řízených rozhovorů s oběma cílovými skupinami jednoznačně plyne zájem o aktivní účast na realizaci projektu.

Přínos pro cílové skupiny

Největším přínosem pro cílové skupiny bude možnost získání know-how v rámci pilotního projektu. Tyto skupiny získají prioritní přístup k registru dat pacientů již ve stádiu jeho pilotáže a naučí se s ním pracovat. Budou pak moci získané poznatky využívat v praxi. Při práci na projektu se sejdou průřezově různé skupiny odborníků: pracovníci výzkumu- biostatistici, špičkoví chirurgové a onkologové zabývající se pedagogickou a výzkumnou prací, studenti a doktorandi bez výzkumné či klinické praxe, avšak se zájmem a vědu a výzkum a jejich uplatnění v praxi. Takto různorodě sestavená "skupina cílových skupin" je sama o sobě velkým přínosem projektu, neboť dosud není ve výzkumu ani v lékařské praxi příliš rozšířeným jevem.

Z hlediska přínosu pro cílovou skupinu, která je ve styku s klinickou praxí (téměř celá cílová skupina) spatřujeme hlavní přínos projektu v bezprostředních dopadech na snížení mortality, což je zejména lékaři pociťováno dle našeho šetření jako velmi podstatné.

Nahoru
brand