:: OP Praha Adaptabilita :: CZ.2.17 ::
Operační program Praha – Adaptabilita

Cíle projektu

Obecným cílem projektu je zavedení moderní a vysoce interaktivní formy odborného vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu chirurgických klinik pražských fakultních nemocnic podpořené sběrem a analýzou reálných klinických dat a prací s pilotním klinickým registrem pacientů s diagnózou C20.

Souvisejícím cílem je převádění výsledků výzkumu v daném oboru do klinické praxe fakultních a dalších nemocnic.

Praktickým cílem je zlepšení vysledků léčebné péče vedoucí v důsledku ke snížení mortality, prodloužení přežití a snížení počtu práceneschopných osob s uvedenou diagnózou. Podle zahraniční zkušenosti lze mortalitu snížit během pěti let po zavedení výše uvedených opatření až o 10 %. Ověřitelným dopadem projektu bude tedy snížení mortality pacientů s diagnózou karcinomu rekta.

Realizace obecného i souvisejících cílů projektu je v jeho rámci dosažitelná za následujících předpokladů:

  1. uskuteční se plánované klíčové aktivity projektu,
  2. bude edukována cílová skupina zaměstnanců FN Motol (v menší části i výzkumníků 1. a 2. LF, VFN, popřípadě dalších pražských nemocnic),
  3. bude vytvořena a zprovozněna prvotní verze výukového portálu obsahující registr klinických dat pacientů s Dg C20 jako základní edukativní nástroj,
  4. bude zahájen přenos poznatků v daném oboru do klinické praxe.

Dalším předpokladem, již mimo rámec projektu, je součinnost vedení nemocnic a LF UK, ale i lékařské veřejnosti při realizaci projektu.

Vytvořený a zprovozněný výukový portál s klinickým registrem pacientů a edukovaná skupina odborníků pražských LF a FN bude základem pro jeho rozšíření na celé území ČR. Postup projektu je podrobně popsán v jednotlivých klíčových aktivitách; nejprve bude vytvořena technologická základna umožňující vybudování portálu s registrem klinických dat a portál bude obsahově naplněn pilotními daty. Právě tato součást portálu je základem pro edukační činnosti v další části projektu. Edukační činnosti se z velké části opírají o interakci výzkumníků a špičkových lékařů - onkochirurgů. Postup projektu bude ukončen závěrečnou konferencí, na které budou prezentovány jeho výsledky a představen výukový portál v provozní verzi připravené pro spuštění národního registru pacientů s Dg C20.

Souvisejícím cílem je také dosáhnout mezioborového přístupu k edukaci první skupiny pracovníků VaV v této oblasti, a to součinností s partnerem projektu - Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity jako jediným výzkumným pracovištěm tohoto typu v ČR.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

V České republice je každoročně diagnostikováno téměř 8 000 pacientů s kolorektálním karcinomem, z nich přibližně čtvrtina je postižena karcinomem rekta. Přes pokroky ve všech fázích diagnostiky a terapie zůstává tento nádor závažným onemocněním, které je provázeno v průběhu pětiletého sledování až 50% mortalitou. Soudobá léčba karcinomu rekta zahrnuje v současnosti řadu léčebných modalit. Kvalita a způsob chirurgického ošetření významným způsobem ovlivňuje výsledek léčby. Správná aplikace soudobých možností vyžaduje vysoce kvalifikované týmy, schopné správně využít odpovídající léčebné modality na základě správných rozhodnutí a se schopností realizovat tuto náročnou činnost na základech cílené mezioborové spolupráce. Léčebné výsledky lze podstatně zlepšit, pokud se léčba soustředí na pracoviště splňující určitá kritéria. Kvalifikace lékařských týmů vede k významně lepším výsledkům. Edukace zdravotnických týmů těchto pracovišť výzkumnými a jinými špičkovými odborníky je nezbytností. Jejím základem je věcná argumentace vyžadující sběr a analýzu potřebných dat a vytvoření databáze. Možnost srovnání léčebných výsledků tak představuje základní nástroj kontroly kvality.

Zlepšení výsledků a kvality péče je logistický i edukační problém. Edukace v této oblasti nutně vyžaduje práci s konkrétními klinickými daty, která posilují vnímání celkových výsledků a jsou jediným efektivním nástrojem pro budování zpětné vazby lékaře-výzkumníka k výsledkům péče a k hodnocení inovací a nových technologií v klinické praxi. Projekt z tohoto hlediska buduje základnu pro implementaci parametrické dokumentace onkologického pacienta a podporuje vzdělávání ve strategické oblasti hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment).

Proto bude do projektu kromě VaV pracovníků zapojena skupina studentů vyšších ročníků LF UK a doktorandů se zájmem o klinický výzkum a biostatistiku, kteří již v průběhu studia získají možnost účastnit se práce špičkových týmů v oboru. Komplexní údaje o počtech ošetřených, o detailech nádorové choroby a způsobech léčby jsou podmínkou k ověření správnosti uvedeného přístupu v podmínkách ČR. Představují významný edukační nástroj sloužící k systematické přípravě potřebných změn a přesvědčování zdravotnických týmů špičkových lékařských pracovišť o nutnosti implementovat je do praxe. Proto považujeme za nezbytný pilotní výukový portál Dg C20 a edukaci pracovníků VaV včetně studentů a doktorandů se zájmem o VaV v této oblasti.

Za inovativní považujeme zejména od počátku probíhající edukaci cílových skupin při užití uvedených nástrojů. Významným inovativním prvkem bude využití výstupů projektu jako nástroje kontroly kvality v daném oboru. Přidaná hodnota projektu je v jeho nejdůležitějším edukativním nástroji, tj. portálu a pilotním registru dat pacientů. Jde o originalitu registru a jeho praktické využití pro budoucí léčbu v celonárodním měřítku. Přidanou hodnotou navrhovaného řešení výukového portálu jsou i následující body:

  • vedení významných klinických pracovišť a odborné společnosti získá akademicky řízený mediální nástroj, kde může prezentovat svůj význam, úlohu v zdravotním systému a také výsledky péče;
  • individuální prezentace zapojených pracovišť mohou iniciovat vzájemnou spolupráci a budou motivovat další pracoviště ke vstupu a k alespoň pasivní spolupráci na nosných projektech; bude tak postupně posilován edukační vliv řešení;
  • prostřednictvím projektu se ke klinickým a výzkumným pracovníkům dostanou edukačně zpracovaná epidemiologická data a zvýší se povědomí o potřebách péče;
  • portál umožní regionální i celonárodní mezioborovou komunikaci, a to nad parametrickou dokumentací pacienta s karcinomem rekta; portál může komunikovat potřebu a pozitivní příklady takové spolupráce;
  • portál a jeho zpravodajská rada mohou zajišťovat nezbytné datové podklady pro hodnocení stávajících i nových léčebných postupů.

Z výše uvedeného je zřejmá nezbytnost financování z veřejných zdrojů.

Nahoru
brand