:: OP Praha Adaptabilita :: CZ.2.17 ::
Operační program Praha – Adaptabilita

Základní údaje o projektu

V ČR je každoročně diagnostikováno 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem, z nich 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C 20).Tento nádor zůstává navzdory soudobým možnostem multimodální léčby závažným onemocněním s až 50% mortalitou.

Správné využívání soudobých léčebných možností vyžaduje kvalifikované výzkumné a odborné týmy špičkových lékařských pracovišť. Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi však vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.

Cílem projektu je další odborné vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu působících v onkologické chirurgii, zčásti i v biostatistice, obzvláště odborníků-lékařů na chirurgických klinikách a studentů se zájmem o vědu a výzkum v pracovním poměru k žadateli, a to zejména pomocí zřízení a studijního a následně i praktického využití výukového a výzkumného portálu obsahujícího databázi pacientů (registr Dg C20).

Projekt je prioritně zaměřen na vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků a odborníků-lékařů působících ve Fakultní nemocnici v Motole, avšak je otevřen i dalším odborníkům-výzkumníkům pražských nemocnic a pražských lékařských fakult (1. a 2. LF UK).

Realizací projektu se zvýší odborná kvalifikace cílových skupin a budou vytvořeny přímé předpoklady pro další spolupráci zapojených pracovníků vědy a výzkumu s lékařskou praxí při budování národního registru Dg C20. Partnerem projektu je Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který s FN v Motole a dalšími odborníky lékařských fakult UK dlouhodobě spolupracuje v onkologickém a biostatistickém výzkumu.

Nahoru
brand